En skakande berättelse om tandläkare och vibrationsskador.

Vibrationer från arbetsutrustning är ett återkommande problem på många arbetsplatser. Tandläkare och tandtekniker är yrkesgrupper som utsätts för det som kallas för hand- och armvibrationer (Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm i ett av sina faktablad). Vi berättar om studier som visar på att vibrationsskador är ett stort problem orsakat av tandvårdsinstrument. Och om  KaVos instrument som fått högsta betyg  i en obereonde jämförelse, bland annat för låga vibrationsvärden.

I en studie uppgav 83% av de tillfrågade tandläkarna arbetsrelaterad muskuloskeletal smärta.

Arbetsmiljöverket* nämner tandläkare som en av de särskilt utsatta yrkesgrupperna.

Yrkesgrupper som utsätts för starka handvibrationer kan få en rad olika komplikationer. Man kan bland annat så kan man drabbas av kärlskada, även kallat för vita fingrar eller Raynaudfenomen.

Man kan få nervskador med smärta, domningar och/eller nedsatt känsel som följd. Muskel och skelettskador kan ge markant nedsatt muskelstyrning och orsaka värk.

Studie pekar på tandläkare som väldigt utsatt yrkesgrupp - varnar för irreversibla skador.

I en studie** publicerad under 2021 uppgav hela 83% av de tillfrågade tandläkarna arbetsrelaterad muskuloskeletal smärta i de övre kroppsregionerna. En stark bidragande faktor till detta tros vara exponering för vibrerande handhållna verktyg som orsakar så kallat hand-arm vibrationssyndrom och som i sin tur orsakar de vaskulära och neuromuskulära symtomen. Skadorna uppträder ofta i form av bleka (vita) och kalla fingrar ofta i kombination med nedsatt känsel. Detta kallas även för sekundär Raynauds sjukdom. Det har även rapporterats om ytterligare möjliga samband mellan vita fingrar och hörselnedsättning, vilket är särskilt intressant för just yrkesgruppen tandläkare som är överrepresenterade i studier om både hörselnedsättning och vibrationsskador. Det finns mer att läsa om tandvårdspersonal och hörselskador här. KaVo uppmärksammar i en debattartikel om vibrationsskador inom tandvården som ett arbetsmiljöproblem.

1 av 3 tandläkare har problem.

I flera olika studier uppgav fler än en tredjedel av de tillfrågade tandläkarna att de upplever arbetsrelaterad smärta i händerna.

Problemen blir värre med tiden på grund av lång exponeringstid, men det verkar saknas studier på tandläkare i ej arbetsför ålder. Vi ställer oss frågan om hur stor andel av dem som har vibrationsskador?

Men vi förmodar att många tandläkare som inte längre är i arbetsför ålder också är drabbade, då problem som dessa ofta blir värre med tiden.

Minskad exponering rekommenderas av arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket i Sverige och Danmark rekommenderar en maximal vibrationsbelastning på 2.5 m/s² under 8 timmar. 

Vi på KaVo förstår att en minskning av antalet tillfällen med instrument kan vara svår för yrkesgruppen tandläkare. 

Då kan en mer genomförbar insats istället vara att satsa på utrustning som ger mindre vibrationer.

Läs intervju med KaVos tekniska chef om vad som gör skillnad i instrument när det kommer till vibrationer.

Har du som arbetsgivare koll på ert förebyggande arbete kring vibrationer?

Läs rekommendationerna från Arbetsmiljöverket.

I en oberoende jämförelse utförd av Rise på uppdrag av Region Jönköping fick våra instrument det högsta betyget. Där fastslås att både vibrationsnivån och varvtalet är lägre på turbinen från KaVo än hos våra konkurrenter.

Form: